Please enable JS

Všeobecné pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

 

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť DALIAN SK, s.r.o., Slovenská 39, 080 01 Prešov , IČO: 47460652 , DIČ: 2023877449 , Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odddiel: Sro, Vložka číslo:  28891/P.

(ďalej len " usporiadateľ ").  

2. Termín konania súťaže

Termín priebehu súťaže je uvedený na profile našej FB stránky.

3. Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len miesto konania súťaže).

3. Podmienky účasti v súťaži

3.1. Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj Facebook účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci").

Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook uvedené na www.facebook.com/terms.php (https://www.facebook.com/terms.php).

3.2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, ako aj osoby im blízke podľa príslušných právnych predpisov.
 

4. Pravidlá súťaže a kritériá pre vyhodnotenie víťazov

Usporiadateľ vloží status s podmienkami zapojenia sa do súťaže, popisom výhier a kritériami pre vyhodnotenie víťazov na profil FB stránky. 

5. Oznámenie výhercu/ výhercov

5.1. Výhercovia súťaže budú vyhlásení prostredníctvom komentára pod súťažným statusom. Výherca bude tiež vyzvaný, aby zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy alebo mailu – a to za účelom zaslania výhry, resp. dohody so zástupcom spoločnosti DALIAN SK, s.r.o. o prevzatí výhry Hotel RYSY. Pokiaľ výherca svoje kontaktné údaje nepošle, prepadá výhra Usporiadateľovi.

5.2.Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook, vykazuje známky nekalého alebo podvodného jednania.
 

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
 

7. Práva a povinnosti usporiadateľa

7.1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho vlastného uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť súťaž z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky. Tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany organizátora, než na to, ktoré je uvedené v týchto pravidlách. Výhry nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti.

7.2. Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach pravidiel súťaže, bude to urobené písomne ​​formou dodatku a primeraným spôsobom zverejnené. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s užívaním súťažných výrobkov.

7.3. Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť kohokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, bez náhrady nákladov a škôd, ktoré s týmto vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

7.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia bez OZNÁMENIA dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky, tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa než na to, ako je to uvedené v týchto pravidlách.

7.5. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

 

Newsletter
Toggle menu